Pridėtinės Vertės Mokesčio Deklaracija Vykdant Individualią Veiklą

Kuo daugiau liesi prakaito, tuo daugiau lups... mokesčių!

Pridėtinės Vertės Mokesčio Deklaracija Pridėtinės Vertės Mokesčio Deklaracija

Prievolės Teikti PVM Deklaracijas Ne PVM Mokėtojams

Vykdant verslą, esant tam tikromis aplinkybėms, gali rastis prievolė deklaruoti bei sumokėti PVM. Tos aplinkybės, kuriančios prievolę gali būti: 1) naudojant versle ne Lietuvoje registruotų verslų programėles (Uber, Bolt); 2) naudojantis užsienio reklamos teikėjų paslaugomis (Google, Bing); 3) kitos aplinkybės.

Prievolės Teikti PVM Deklaracijas PVM Mokėtojams

Individualią Veiklą vykdančiam verslininkui tapus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju (žr. tapimas PVM mokėtoju), atsiranda prievolė teikti Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (PVM deklaracijas). PVM deklaracijos prievolę reglamentuoja LR Pridėtinės Vertės Įstatymo 77 straipsnio 3 dalis.

PAŽYMĖTINA. Tapus PVM mokėtoju, individualios veiklos apskaita keičiasi. PVM mokėtojo apskaita yra sudėtingesnė. Teisės aktai nurodo, jog PVM mokėtojo apskaita turi būti vedama taip, kad „<...> iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM“ – taip įsakmiai nurodo LR Pridėtinės Vertės Įstatymo 78 straipsnio 1 dalis. Taigi individualios veiklos vykdytojas tapęs PVM mokėtoju buhalterinėje apskaitoje taiko šiuos pakeitimus: 1) vietoj sąskaitos faktūros išrašo PVM sąskaitą faktūrą; 2) gaunamas pajamas į apskaitą registruoja duomenų kaupimo principu; 3) privaloma tvarka veda tiek gaunamų PVM sąskaitų faktūrų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus; 4) teikia pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijas.

PVM Deklaracijos Pateikimo Terminas

Mokestinis laikotarpis individualios veiklos vykdytojams pildyti PVM deklaracijas gali būti: mėnuo, ketvirtis, arba pusmetis. Individualios veiklos vykdytojas PVM mokestinį laikotarpį gali rinktis pagal tam tikras teisės aktais sąlygas. Visas mokestinio laikotarpio sąlygas nustato PVM mokesčio įstatymo 84 straipsnis. Verslininkas ketinantis keisti mokestinį laikotarpį, prašmą teikia Valstybinei Mokesčių Inspekcijai.

Vykdantiems individualią veiklą, PVM deklaracijos pateikiamos priklausomai nuo taikomo mokestinio laikotarpio. Mokestiniam laikotarpiui esant mėnesiui, deklaruojama iki kito mėnesio 25 d. imtinai. Kuomet mokestinis laikotarpis yra ketvirtis, tai deklaruojama iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 d. imtinai. Jeigu mokestinis laikotarpis nustatytas pusmetis, tuomet deklaracijos teikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. imtinai

PVM Deklaracijos Pildymas

PVM mokėtojai pildo FR0600 formą. PVM deklaracijų užpildymui reglamentuoti yra išleistos pildymo taisyklės, kurios patvirtintos VMI viršininko įsakymu

Galimi PVM Deklaracijos Pateikimo Būdas

PVM deklaracijų teikimas būdas reglamentuotas deklaracijų pildymo taisyklių 1 skyriaus 12 punktu. PVM deklaracijas deklaruojamos patogiai internetu, atvertis prie VMI.lt sistemos esantį polapį: deklaravimas.vmi.lt. Prisijungus prie paminėto polapio, deklaracios procesas nėra sudėtingas. Teisingai deklaravus, VMI.lt, pateikia patvirtinančią ataskaitą.